Mainos
Balaya_Article02_Image01

Kaipaatko uutta kemiaa pohjavesialueiden tautitorjuntaan?

Uutuusfungisidi tuo pitkäaikaista tehoa viljojen tautitorjuntaan ilman pohjavesirajoitetta tai tarvetta tankkiseoksille resistenssinhallinnallisesti.

Parisen vuotta sitten käyttöön rekis­teröity BASF:n Balaya® sisältää kahta tehoainetta (uudentyyppistä Revy­sol-triatsolia sekä strobiluriini-Pyraklostro­biinia), joista kumpikin omaa systeemisiä ominaisuuksia suojaten myös ruiskutuksen jälkeen uutta kasvua kasvinosissa. Lisäksi val­misteella on kuratiivista eli parantavaa tehoa jo alkaneeseen tauti-infektioon.

Tehoaineiden ansiosta Balayan tautisuoja on DMI-tyyppiselle valmisteelle poikkeukselli­sen pitkä, jopa 6-7 viikkoa. Siksi se soveltuu erityisen hyvin vehnän tautitorjuntaan, mutta on pätevä valinta myös muille viljoille.

Alastarolla kannustetaan tautitorjuntaan

Martti Tytykosken tilalla Alastarolla Balaya oli kokeilussa koetoimintaluvalla jo vuonna 2021. Tytykoski käytti valmistetta Iceman-ke­vätvehnällä eri aloilla käyttömäärää vaihdel­len joko 0,5 l/ha, 0,75 l/ha tai 1,0 l/ha.

”Balaya piti kasvitaudit hyvin kurissa ja käsittely lisäsi vehnällä jyväkokoa”, Tytykoski kertoo.

Tytykoski näkee tautitorjunnan erittäin tärkeänä, sillä vain terve kasvusto kykenee hyödyntämään tehokkaasti sille tarjotut tuotantopanokset määrällisesti ja laadullisesti hyväksi sadoksi.

”Epävarmoista ajoista huolimatta hyvään satoon kannattaa panostaa. Etenkin viimeisen kahden kasvukauden aikana tautitorjunnas­ta on saatu erittäin hyvät vasteet korkeiden viljanhintojen myötä”, toteaa Tytykoski.

Hyötyä jälkiversonnassa

Viime vuosi on jäänyt hyvien hintojen lisäksi monen mieleen jälkiversontaongelmista. Tytykoskelta löytyi asiaan kuitenkin ratkaisu.

”Strobiluriinista oli hyötyä ohran jälkiver­sonnassa. Pystyin odottamaan jälkiversojen valmistumista riittävän pitkään ja pääversot pysyivät sadonkorjuukelpoisina”, Tytykoski selittää.

Balaya sisältää Comet-valmisteesta tuttua Pyraklostrobiini-nimistä strobiluriinia, jolla on positiivisia fysiologisia vaikutuksia. Se vähentää ennaltaehkäisevästi kasvuympä­ristöstä aiheutuvien stressitekijöiden, kuten kuivuuden ja kuumuuden vaikutuksia kasviin. Lisäksi sen on havaittu pystyvän tehostamaan kasvin typen käyttöä nostaen kasvuston lehti­vihreän määrää.

Kasvi pysyy siis pidempään vihreänä ja yhteyttävänä epäsuotuisissakin olosuhteissa, minkä ansiosta sadontuottokyky ja laatu paranevat.

Resistenssinhallinta kiinnostaa Loimaalla

Loimaan Kojonkulmalla kasvinviljelytilaa pyörittävällä Hannu Eskolalla on selkeä strategia kasvinsuojeluun.

”Ruiskutettavaa on paljon, joten pyrin vähen­tämään ajokertoja suosimalla laajatehoisia ja monipuolisia tankkiseoksia, joita voi käyttää mahdollisimman moniin kasvustoihin”, Eskola kertoo.

Balaysta hän kiinnostui aluksi erityisesti resistenssinhallinnan näkökulmasta, sillä valmisteen sisältämä tehoaine Revysol (mefentriflukonatsoli) muodostaa uuden tri­atsolien alaryhmän ja on siksi tärkeä päivitys resistenssinhallintaan vanhempien triatsolien tehon heikennyttyä niiden runsaan käytön seurauksena.

Nyt omakohtaiset kokemukset ovat osoitta­neet valmisteen toimivuuden myös käytännön viljelyssä.

”Balayalla käsitellyssä vehnäkasvustossa nollaruutu erottui selkeästi ja se ränsistyi noin 1,5 viikkoa aiemmin kuin muu pelto. Käsitellyn kasvuston jyvät olivat pulleampia ja yleisilme oli todella siisti eikä tauteja ollut havaittavis­sa”, kertoo Eskola.

Hauholta kiitosta pohjavesialueiden soveltuvuudelle

Hauholla sijaitsevalla Jussi Sillanpään tilalla Balaya oli käytössä haasteellisena kasvukau­tena 2022. Kasvustot olivat tautitorjunnan ai­kaan stressaantuneita ja isäntä pohti tarkkaan, uskaltaako ruiskutuksia edes tehdä.

Lopulta Sillanpää käytti Balayaa kuitenkin koko ohran ja vehnän tuotantopinta-alalle.

”Vaikka kasvustot olivat jo valmiiksi stressaan­tuneita, ei vioituksia syntynyt. Valmiste pikemminkin tuntui tehostavan kasvin elinvoi­maisuutta”, Sillanpää arvioi.

Osa tilan pelloista on pohjavesialueita, joten valmisteen sopivuus kaikille lohkoille oli isän­nälle erityisen mieluinen ominaisuus. Kiitosta valmiste saa myös helppokäyttöisyydestä, sillä se ei vaadi seoskumppania.

”Voin rehellisesti sanoa olevani tyytyväinen. Kasvustot pysyivät terveinä, valmiste toimi stressaavissa olosuh­teissa niin kuin oli luvattu ja lopputu­loksena korjattiin huippusato”, summaa Sillanpää.

Mainos